N1:=5;N2:=10;N3:=20;
P:=3;{支撑压力线的周期参数 P可调}
STICKLINE(C>0,0,30,10,0),COLOR353535;
STICKLINE(C>0,30,50,10,0),COLOR454545;
STICKLINE(C>0,50,80,10,0),COLOR555555;
STICKLINE(C>0,80,95,10,0),COLOR757575;
强弱线:50,LINETHICK2,COLOR858585;
警示线:80,POINTDOT,COLORCYAN;
减仓线:90,COLOR00AA55,LINETHICK2;
清仓线:95,COLOR0000AA,LINETHICK2;
LC:=REF(CLOSE,1);
RSI5:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100,NODRAW,COLORFFAAFF;
RSI10:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N2,1)*100,NODRAW,COLORDDAADD;
RSI20:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N3,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N3,1)*100,NODRAW,COLORAA99AA;
DRAWBAND(RSI5,RGB(195,125,195),RSI10,RGB(0,130,50));
DRAWBAND(RSI10,RGB(165,95,165),RSI20,RGB(0,100,20));
{金叉死叉}
金叉:CROSS(RSI5,RSI20) AND CROSS(RSI10,RSI20),COLORRED,NODRAW;
DRAWTEXT(金叉,RSI5,'←'),COLORRED;
死叉:CROSS(RSI20,RSI10) AND CROSS(RSI20,RSI5),COLORGREEN,NODRAW;
DRAWTEXT(死叉,RSI5,'←'),COLORGREEN;
{RSI顶底背离}
RS:=BARSLAST(REF(CROSS(RSI20,RSI5),1));
RS1:=REF(CLOSE,RS+1)<CLOSE AND REF(RSI5,RS+1)>RSI5 AND CROSS(RSI20,RSI5);
顶背离:IF(RS1,RSI5,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORFFCC00;
STICKLINE(RS1,RSI5,RSI5*0.9,0,0),COLORFFCC00;
DRAWTEXT(RS1,RSI5*0.9,'顶背离'),COLORFFCC00;
S1:=BARSLAST(REF(CROSS(RSI5,RSI20),1));
S1A:=REF(CLOSE,S1+1)>CLOSE AND RSI5>REF(RSI5,S1+1) AND
CROSS(RSI5,RSI20);
底背离:IF(S1A,RSI5,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLOR6699FF;
STICKLINE(S1A,RSI5,RSI5*1.1,0,0),COLOR6699FF;
DRAWTEXT(S1A,RSI5*1.1,'底背离'),COLOR6699FF;
{RSI划线}
OB:=RSI5;
A1:=REF(OB,P)=HHV(OB,2*P+1);
B1:=FILTER(A1,P);
C1:=BACKSET(B1,P+1);
D1:=FILTER(C1,P);{高点}
A2:=REF(OB,P)=LLV(OB,2*P+1);
B2:=FILTER(A2,P);
C2:=BACKSET(B2,P+1);
D2:=FILTER(C2,P);{低点}
R11:=BACKSET(ISLASTBAR,BARSLAST(D1)+1);
S11:=R11>REF(R11,1);
压力线:DRAWLINE(D1,OB,S11,OB,1),LINETHICK1,COLORCC33CC;
T11:=BACKSET(ISLASTBAR,BARSLAST(D2)+1);
U11:=T11>REF(T11,1);
支撑线:DRAWLINE(D2,OB,U11,OB,1),COLOR00CCCC;
DRAWTEXT(CURRBARSCOUNT=30,25,'强弱用来看趋势 背离用来看顶底'),COLORCC99FF;
DRAWTEXT(CURRBARSCOUNT=30,15,'支撑压力辨起落 设定周期参数 P'),COLORCC99FF;
版权信息:本站所有资源仅供学习与参考,请勿用于商业用途,如有侵犯您的版权,请及时联系客服,我们将尽快处理

分享链接

评论 (0)
嘿,我来帮您